Yazar : Hamdi Döndüren

Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali

İslam bir konuda açık bir hüküm ortaya koyunca, bu hüküm mü'minler için bağlayıcı olur. Bu bir emir olabileceği gibi bir yasak da olabilir. İbadetle ilgili olabileceği gibi, ticaret, iktisat, evlenme, boşanma gibi günlük muamelelere ait de olabilir. Artık İslam'ın çözüm getirdiği veya açık yasak koyduğu bir konuda mü'minlere başka bir alternatif üretme veya tercih yapma hakkı da bulunmaz. Çünkü vahiy ve sünnet sosyal problemleri kökenine inerek çözer ve toplumda tabii dengeleri kurar.

Osmanlı Tarihinde Bazı Faizsiz Kredi Uygulamaları ve Modern Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Tecrübesi

Osmanlı Devleti’nde ilk faizsiz kredi uygulaması para vakıfları ile başlamıştır. Para vakıflarında, hayır amaçlı toplanan para fonu, Karz, Mudaraba, Murabaha ve Bidâa gibi yöntemlerle işletilmiş, elde edilen gelirler (rıbh) vakfın hayır yönüne sarf edilmiştir. En çok başvurulan Murabaha yönteminde piyasa rayiçleri gözetilerek, yıllık % 10-15 gibi kâr sınırlaması getirilmesi, ekonomiye uzun vadeli istikrar sağlamıştır.Beşeri hukukta, kullanılan bir kredinin teminatı olarak uygulanan “mülkiyeti muhafaza sözleşmeli ipotek”, borç vadesinde ödenmediği takdirde, alacaklıya doğrudan ipotekli mala el koyma hakkını vermektedir. türkiyede faizsiz finans örneklerine de değinilmiştir.

16. Yüzyıl Kültürümüzde Finansman ve İstihdam Politikası

Bir toplumun ekonomi alanındaki uygulamaları ve manevi değerleri o toplumun, kültürünün bir parçasıdır. Eski kültürümüzde yer alan para vakıfları, mudarabe, muzaraa ve murabaha gibi iktisat alanındaki önemli finansman kaynakları günümüzde de değerlendirilebilir.

İslâm Ekonomisinde Sermaye Birikimi ve Kullanılma Yöntemleri

Para ticaretinin tarihçesi bir hayli eskidir. Çok eski devirlerde para bozma, isteyene borç para verme ve bunun karşılığında birtakım menfaatler sağlama ilk bankacılığın belirtileridir. Bu gibi işlerle uğraşanlara Milattan önce iki bin yıl kadar önce Sümer ve Babil'de rastlanır.

Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali

İslam bir konuda açık bir hüküm ortaya koyunca, bu hüküm mü'minler için bağlayıcı olur. Bu bir emir olabileceği gibi bir yasak da olabilir. İbadetle ilgili olabileceği gibi, ticaret, iktisat, evlenme, boşanma gibi günlük muamelelere ait de olabilir. Artık İslam'ın çözüm getirdiği veya açık yasak koyduğu bir konuda mü'minlere başka bir alternatif üretme veya tercih yapma hakkı da bulunmaz. Çünkü vahiy ve sünnet sosyal problemleri kökenine inerek çözer ve toplumda tabii dengeleri kurar.

Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar

Yüzyılımız, bütün ilimlerin araştırıldığı ve kökenlerine inilmeğe çalışıldığı bir zamandır. Bugün yeryüzü liberal, kapitalist ekonomik sistemlerle kollektivist sistemlerin yeryüzünde milyarlarca taraftarı bulunmaktadır. Söz konusu bu sistemler, bilimi temel aldıklarını, hak ve adaletin de kendi görüşlerinde olduğunu savunmaktadırlar.

Makale Finans 1992

İslam Bankacılığı ve Risk Sermayesi

Bu tebliğimizde, bir ekip tarafından gerçekleştirilen bu çalışmaların özellikle kredi mekanizmasının işlemesine ilişkin kısımları ele alınmağa çalışılacak, önce tasarrufların ekonomideki önemi, daha sonra da kredi konusu işlenecektir. Son kısımda ise faizsiz bankacılık modelimizde çeşitli sektörlere verilecek krediler üzerinde durulacaktır.

İslam Ekonomisinde Faiz ve Finans Kaynakları

faizsiz bankaların finansman kullandırma yöntemleri, slâm’da nakit para kaynaklarının, faizsiz yöntemlerle doğrudan reel ekonomide kullanımını sağlayacak alternatif finansman enstrümanları vardır. Bunların güncellenerek geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar, aynı zamanda para gücünün doğrudan reel ekonomide kullanımını sağlayacaktır

Makale Finans 1992

İslam Ekonomisinde Faiz ve Finans Kaynakları

Finansman, işletmelerinin harcamalarını karşılamak amacıyla para bulmalarını ifade ediyor. Bunun, dıştan kredi ve ortaklık olarak iki yolu vardır.İslam iktisadının, adaleti sağlamak ve kul haklarını ikamet etmek gibi temel amaçları vardır. Finansman konusunda bu hedefler nasıl izlenecektir' Öncelikle İslam iktisadının öz-sermayeye dayandığını, sonra ikili ortaklıklara izin verdiğini biliyoruz. Kredi talebi ise kesinlikle teşvik edilmemiştir. Kredi arzının artırılması yönündeki teşvik ve tasfiyeler yanında bunun anlamı kredi fiyatının (ribe n-nesie) oluşması yönündeki baskının hafiflemesidir. Bir başka deyişle İslam iktisadi krediye dayanmamaktadır.

İslam’da Para, Kredi, Faiz ve Enflasyon İlişkileri

Enflasyon terimi ve kapsamı, paranın tarihi gelişimi, kağıt paranın doğuşu ve gelişmesi,

İslam’da Para, Kredi, Faiz ve Enflasyon İlişkileri

Enflasyon terimi ve kapsamı, paranın tarihi gelişimi, kağıt paranın doğuşu ve gelişmesi,

Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar

Yüzyılımız, bütün ilimlerin araştırıldığı ve kökenlerine inilmeğe çalışıldığı bir zamandır. Bugün yeryüzü liberal, kapitalist ekonomik sistemlerle kollektivist sistemlerin yeryüzünde milyarlarca taraftarı bulunmaktadır. Söz konusu bu sistemler, bilimi temel aldıklarını, hak ve adaletin de kendi görüşlerinde olduğunu savunmaktadırlar.

İslam’da Para, Kredi, Faiz ve Enflasyon İlişkileri

Enflasyon terimi ve kapsamı, paranın tarihi gelişimi, kağıt paranın doğuşu ve gelişmesi,

İslam’da Para, Kredi, Faiz ve Enflasyon İlişkileri

Enflasyon terimi ve kapsamı, paranın tarihi gelişimi, kağıt paranın doğuşu ve gelişmesi,